Prenajímate byt?

Vediete daňovú evidenciu, ale nie ste so svojimi súčasnými pomôckami spokojní? Dovoľte mi predstaviť vám čisto novú, úplne jednoduchú, prehľadnú pomôcku prenajímateľa „Daňová evidencia v Exceli“. Zamilujete si ju už na prvý pohľad. Táto pomôcka sa stane číslom jedna medzi prenajímateľmi.

Nehnuteľnosť (napr. byt, rodinný dom, garáž, nebytový priestor, pôdu) možno prenajímať aj bez živnostenského oprávnenia. V tomto prípade ide o dosahovanie príjmov, ktoré sa pre účely zdaňovania zaraďujú k príjmom podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak prenajímateľ dosahuje príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, môže si uplatniť len preukázateľné výdavky. Fyzická osoba, ktorá uplatňuje skutočne preukázateľné daňové výdavky sa môže rozhodnúť, či bude o týchto výdavkoch účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo ich bude evidovať v daňovej evidencii. V prípade fyzických osôb, ktoré majú príjmy z prenájmu, je práve daňová evidencia vedená najčastejšie. Ak sa daňovník rozhodne viesť daňovú evidenciu, vedie ju počas celého zdaňovacieho obdobia. Nemôže dôjsť k situácii, že by časť zdaňovacieho obdobia viedol účtovníctvo a časť zdaňovacieho obdobia viedol daňovú evidenciu.

Podľa § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov je daňová evidencia prehľad o

 1. príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 2. daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 3. hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [(§ 2 písm.m)]
 4. zásobách a pohľadávkach,
 5. záväzkoch.

Aj fyzická osoba, ktorá je platiteľom DPH môže viesť daňovú evidenciu. Ak daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu, je platiteľom DPH, potom na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Evidenciu DPH v daňovej evidencii upravuje § 70 zákona o DPH, v ktorom je ustanovené to, ako viesť podrobné záznamy na účely DPH.

Daňovník, ktorý pri príjmoch z prenájmu uplatňuje preukázateľné daňové výdavky a vedie daňovú evidenciu, vyznačí túto skutočnosť na príslušnom riadku podávaného daňového priznania, a to v VI. odd. daňového priznania typu B pod Tabuľkou č. 1 riadok „Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona“.

Forma, akú si na evidenciu zvolíte, nie je stanovená, ale môžete si ju jednoducho, efektívne a pohodlne viesť v počítači pomocou excelovských tabuliek, zapisovať do tabuliek v zošite alebo použiť softvér na to určený.

Formulár „Daňová evidencia v Exceli“ sa skladá zo siedmych hárkov:

 1. Príjmy a výdavky
 2. Pohľadávky a záväzky
 3. Zásoby a majetok
 4. Zoznamy
 5. Prehľad Majetku a Záväzkov
 6. Prehľad Príjmov a Výdavkov
 7. Výpočet Základu dane z prenájmu

Všetky hárky sú navzájom prepojené. Prenajímateľ vypĺňa údaje v troch hlavných hárkoch, ktorými sú Príjmy a výdavky, Pohľadávky a záväzky, Zásoby a majetok a v jednom pomocnom hárku – Zoznamy, ktorého súčasťou sú zoznamy Príjmov, Výdavkov, Závierkových operácii, Odberateľov a Dodávateľov.

Ďalšie tri hárky Prehľad Majetku a Záväzkov, Prehľad Príjmov a Výdavkov, Výpočet Základu dane z prenájmu sú plne automatizované a čerpajú podklady už zo zadaných údajov z predošlých hárkov. Všetky zmeny z hlavných hárkov sa automaticky premietnu v týchto Prehľadoch a vo Výpočte základu dane.


1. Príjmy a Výdavky

Tento hárok slúži na evidovanie príjmov a výdavkov.

 1. Názov hárka „Daňová evidencia – Príjmy a Výdavky“. Po kliknutí sa presuniete na stránku www.prenajímatelia.sk, kde si môžete prečítať viaceré daňové tipy.
 2. DIČ – daňové identifikačné číslo. Toto DIČ je totožné s údajmi uvedenými v objednávke. Údaj je pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre iného daňovníka – prenajímateľa. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch.
 3. Účtovné obdobie – rok 2020. Údaj je pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre iné účtovné obdobie, ako pre to, pre ktoré bol zakúpený. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch.
 4. Meno a adresa daňovníka – prenajímateľa. Meno je údaj pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre iné meno, ako je uvedené na objednávke. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch.
 5. Tlačidlá pre rýchle otvorenie hárkov Pohľadávky a záväzkyZásoby a majetok. Stačí kliknúť na odkaz.
 6. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí § 6 ods. 11 zákona 595/2003 Z. z., ktorý pojednáva o daňovej evidencii.
 7. Tu sa zadávajú začiatočné stavy Pokladne, Banky 1 a prípadne Banky 2, ak daňovník používa 2 banky. Ako údaje pre začiatočné stavy môžete použiť konečné stavy z predchádzajúceho účtovného obdobia.
 8. Konečné stavy Pokladne, Banky 1 a Banky 2 sa počítajú automaticky, nie je potrebné nič zadávať.
 9. Priebežná položka príjem / výdaj – automaticky sa načítavajú z riadkov formulára pri použití pohybu PN – Priebežná položka – príjem a VN – Priebežná položka – výdaj.
 10. Toto pole slúži pre automatickú kontrolu, či priebežné položky boli vyrovnané. Nie je potrebné nič zadávať.
 11. Dátum účtovného prípadu – povolený je dátum z účtovného obdobia 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
 12. Číslo dokladu – môžete zadať akékoľvek číslo dokladu.
 13. Druh dokladu – môžete vybrať z nasledujúcich možností: Príjem, Výdaj, Závierkový.
 14. Pokladňa, Banka, ID – výber pohybu, pre hotovostný Pokladňa, pre bezhotovostný  Banka 1 alebo Banka 2 a pre  iné  ID – interný doklad.
 15. Popis transakcie – vyberáte zo zoznamu, ktorý si upravujete v pomocnom hárku Zoznamy, kam sa presuniete kliknutím na názov „Popis transakcie”. V tomto hárku PD je skratka pre príjmy daňové, PN je skratka pre príjmy nedaňové, VD je skratka pre výdavky daňové a VN pre výdavky nedaňové.
 16. Poznámka – tu zadávate ľubovoľnú poznámku. Napr. Ak máte viac bytov, zadajte si poznámku Byt 1, Byt 2… a neskôr si môžete filtrovať údaje podľa tejto poznámky, napr. ak chcete zistiť príjmy za byt č. 1 a pod.
 17. PRÍJEM – ak kliknete na názov „PRÍJEM“ presuniete sa do pomocného hárku Zoznamy, kde si môžete pridávať, mazať alebo editovať zoznamy príjmov, ktoré sa vám automaticky ponúkajú v rozbaľovacom zozname v stĺpci “Popis transakcie”.
 18. Toto pole automaticky spočítava daňové príjmy z aktuálne vybraných záznamov.
 19. Toto pole automaticky spočítava nedaňové príjmy z aktuálne vybraných záznamov.
 20. Toto pole automaticky spočítava všetky príjmy z aktuálne vybraných záznamov.
 21. Tu zadávate sumu daňového príjmu v danom riadku.
 22. Tu zadávate sumu nedaňového príjmu v danom riadku.
 23. Toto pole automaticky spočíta sumy daňového a nedaňového príjmu v danom riadku.
 24. VÝDAJ – ak kliknete na názov „VÝDAJ“ presuniete sa do pomocného hárku Zoznamy, kde si môžete pridávať, mazať alebo editovať zoznamy výdajov, ktoré sa vám automaticky ponúkajú v rozbaľovacom zozname v stĺpci “Popis transakcie”.
 25. Toto pole automaticky spočítava daňové výdaje z aktuálne vybraných záznamov.
 26. Toto pole automaticky spočítava nedaňové výdaje z aktuálne vybraných záznamov.
 27. Toto pole automaticky spočítava všetky výdaje z aktuálne vybraných záznamov.
 28. Tu zadávate sumu daňového výdaja v danom riadku.
 29. Tu zadávate sumu nedaňového výdaja v danom riadku.
 30. Toto pole automaticky spočíta sumy daňového a nedaňového výdaja v danom riadku.

V hárku môžete filtrovať údaje podľa vašich kritérii. Filter môžete aktivovať kliknutím na malý štvorec so šípkou pri názve stĺpca . Napríklad si chcete vyfiltrovať všetky hotovostné príjmy, čo bude kombinovaný filter, lebo budeme chcieť vybrať všetky záznamy, v ktorých sa nachádza „Príjem“ a zároveň „Pokladňa“. Spravíme to nasledovne. V stĺpci 13 – Druh dokladu kliknete na a vyberiete si „Príjem“ a v stĺpci 14 – Pokladňa / Banka / ID kliknete na a vyberiete si „Pokladňa“. Stĺpec, v ktorom je filter aktívny, sa zmení tlačidlo šípky na tlačidlo filtra .


2. Pohľadávky a Záväzky

Tento hárok slúži na evidovanie pohľadávok a záväzkov.

 1. Názov hárka „Daňová evidencia – Pohľadávky a Záväzky“. Po kliknutí sa presuniete na stránku www.prenajímatelia.sk, kde si môžete prečítať viaceré daňové tipy.
 2. DIČ – daňové identifikačné číslo. Toto DIČ je totožné s údajmi uvedenými v objednávke. Údaj je pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre iného daňovníka – prenajímateľa. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch.
 3. Účtovné obdobie – rok 2020. Údaj je pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre iné účtovné obdobie, ako pre to, pre ktoré bol zakúpený. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch.
 4. Meno a adresa daňovníka – prenajímateľa. Meno je údaj pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre iné meno, ako je uvedené na objednávke. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch.
 5. Tlačidlá pre rýchle otvorenie hárkov Príjmy a výdavkyZásoby a majetok. Stačí kliknúť na odkaz.
 6. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí § 6 ods. 11 zákona 595/2003 Z. z., ktorý pojednáva o daňovej evidencii.
 7. Tu sa zadávajú začiatočné stavy Pohľadávok a Záväzkov. Ako údaje pre začiatočné stavy môžete použiť konečné stavy z predchádzajúceho účtovného obdobia.
 8. Konečné stavy Pohľadávok a Záväzkov sa počítajú automaticky, nie je potrebné nič zadávať.
 9. Dátum evidencie – povolený je dátum z účtovného obdobia 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
 10. Variabilný symbol – zadáte variabilný symbol pohľadávky alebo záväzku.
 11. Druh dokladu – môžete vybrať z nasledujúcich možností: Faktúra prijatá, Faktúra odoslaná, Iný záväzok, Iná pohľadávka, Úhrada záv. min. obdobia, Inkaso pohľ. min. obdobia.
 12. P/Z – pole nevyplňujete, automaticky sa vyplní nasledovne: P pre pohľadávky, Z pre záväzky.
 13. Dátum splatnosti – zadajte dátum splatnosti.
 14. Odberateľ / Dodávateľ – vyberte zo zoznamu konkrétneho odberateľa alebo dodávateľa. Ak kliknete na názov „Odberateľ / Dodávateľ“ presuniete sa do pomocného hárku Zoznamy, kde si môžete pridávať, mazať alebo editovať zoznamy Odberateľov a Dodávateľov, ktoré sa vám automaticky ponúkajú v rozbaľovacom zozname v stĺpci “Odberateľ / Dodávateľ ”.
 15. Text – tu môžete zadať ľubovoľný text, ktorý bude bližšie špecifikovať pohľadávku alebo záväzok. Napríklad: oprava práčky.
 16. Poznámka – tu zadávate ľubovoľnú poznámku. Napr. Ak máte viac bytov, zadajte si poznámku Byt 1, Byt 2… a neskôr si môžete filtrovať údaje podľa tejto poznámky, napr. ak chcete zistiť záväzky za byt č. 1 a pod.
 17. Toto pole automaticky spočítava hodnoty v stĺpci „SUMA pohľ. / záväzku“ z aktuálne vybraných záznamov.
 18. SUMA pohľ. / záväzku – tu zadávate sumu vašej pohľadávky alebo záväzku.
 19. Dátum inkasa / úhrady – tu zadávate dátum inkasa pohľadávky alebo úhrady záväzku.
 20. Toto pole automaticky spočítava hodnoty v stĺpci „Suma inkasa / úhrady“ z aktuálne vybraných záznamov.
 21. Suma inkasa / úhrady – tu zadávate sumu inkasa pohľadávky alebo úhrady záväzku.
 22. Toto pole automaticky spočítava hodnoty v stĺpci „Nedoplatok pohľ. / záväzku“ z aktuálne vybraných záznamov.
 23. Nedoplatok pohľ. / záväzku – toto pole automaticky vypočítava nedoplatok pohľadávky alebo záväzku. Tu nič nevpisujte. Toto pole sa automaticky vyfarbí na zeleno, ak sa jedná o pohľadávku alebo do červena, ak sa jedná o záväzok.

V hárku môžete filtrovať údaje podľa vašich kritérii. Filter môžete aktivovať kliknutím na malý štvorec so šípkou pri názve stĺpca . Napríklad si chcete vyfiltrovať všetky prijaté faktúry splatné v marci, čo bude kombinovaný filter, lebo budeme chcieť vybrať všetky záznamy, v ktorých sa nachádzajú všetky prijaté faktúry a zároveň dátum splatnosti je marec. Spravíme to nasledovne. V stĺpci 11 – Druh dokladu kliknete na a vyberiete si „Faktúra prijatá“ a v stĺpci 13 – Dátum splatnosti kliknete na a vyberiete si „marec“. Stĺpec, v ktorom je filter aktívny, sa zmení tlačidlo šípky na tlačidlo filtra .


3. Zásoby a Majetok

Tento hárok slúži na evidovanie zásob a majetku.

 1. Názov hárka „Daňová evidencia – Zásoby a Majetok“. Po kliknutí sa presuniete na stránku www.prenajímatelia.sk, kde si môžete prečítať viaceré daňové tipy.
 2. DIČ – daňové identifikačné číslo. Toto DIČ je totožné s údajmi uvedenými v objednávke. Údaj je pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre iného daňovníka – prenajímateľa. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch.
 3. Účtovné obdobie – rok 2020. Údaj je pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre iné účtovné obdobie, ako pre to, pre ktoré bol zakúpený. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch.
 4. Meno a adresa daňovníka – prenajímateľa. Meno je údaj pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre iné meno, ako je uvedené na objednávke. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch.
 5. Tlačidlá pre rýchle otvorenie hárkov Príjmy a výdavkyPohľadávky a Záväzky. Stačí kliknúť na odkaz.
 6. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí § 6 ods. 11 zákona 595/2003 Z. z., ktorý pojednáva o daňovej evidencii.
 7. Tu sa zadávajú začiatočné stavy Zásob, Krátkodobého majetku a Dlhodobého majetku. Ako údaje pre začiatočné stavy môžete použiť konečné stavy z predchádzajúceho účtovného obdobia.
 8. Konečné stavy Zásob, Krátkodobého majetku a Dlhodobého majetku sa počítajú automaticky, nie je potrebné nič zadávať.
 9. Dátum – zadajte dátum zaradenia majetku alebo obstarania zásob.
 10. Doklad – zadajte číslo dokladu, môžu byť aj písmená. Napr. DM 1-2020 pre dlhodobý majetok s inventárnym číslom 1 obstaraný v roku 2020.
 11. Zásoba alebo majetok – tu vyberte jednu z možností: Zásoba, Krátkodobý majetok, Dlhodobý majetok, Odpisy.
 12. Inventárne číslo – zadajte inventárne číslo.
 13. Názov – zadajte názov zásoby alebo majetku.
 14. Poznámka – akákoľvek ľubovoľná poznámka.
 15. Počet – zadajte množstvo.
 16. Merná jednotka – zadajte mernú jednotku.
 17. Cena za jednotku – zadajte cenu za jednotku.
 18. Toto pole automaticky spočítava hodnoty v stĺpci „Peňažná suma“ z aktuálne vybraných záznamov.
 19. Peňažná suma – tu nič nevpisujte. Toto pole automaticky vypočíta peňažnú sumu ako násobok počtu (15) a ceny za jednotku (17). Prírastky budú vyfarbené zelenou farbou a úbytky červenou.

V hárku môžete filtrovať údaje podľa vašich kritérii. Filter môžete aktivovať kliknutím na malý štvorec so šípkou pri názve stĺpca . Napríklad si chcete vyfiltrovať dlhodobý majetok zaradený v marci, čo bude kombinovaný filter, lebo budeme musieť vybrať všetky záznamy, v ktorých sa nachádza dlhodobý majetok a dátum zaradenia bol marec. Spravíme to nasledovne. V stĺpci 11 – Zásoba alebo majetok kliknete na a vyberiete si „Dlhodobý majetok“ a v stĺpci 9 – Dátum kliknete na a vyberiete si „marec“. Stĺpec, v ktorom je filter aktívny, sa zmení tlačidlo šípky na tlačidlo filtra .


4. Zoznamy

V tomto hárku môžte pridávať, mazať alebo editovať zoznamy príjmov, výdajov, závierkových operácií, odberateľov a dodávateľov. Tieto zoznamy sa vám automaticky ponúkajú v rozbaľovacom zozname v stĺpci “Popis transakcie” v hárku Príjmy a výdavky (príjmy, výdavky, závierkové operácie) alebo v stĺpci „Odberateľ / Dodávateľ“ (odberatelia, dodávatelia) v hárku Pohľadávky a Záväzky. Pri príjmoch a výdavkoch doporučujem používať na začiatku skratky PN – pre príjmy nedaňové, PD – pre príjmy daňové, VD – pre výdavky daňové, VN – pre výdavky nedaňové a VDZ – pre výdavky daňové závierkové.

Ak kliknete na tlačidlo [Späť do hárku „PRÍJMY A VÝDAVKY“], premiestnite sa do hárku Príjmy a výdavky. Ak kliknete na tlačidlo [Späť do hárku „POHĽADÁVKY A ZÁVäZKY“], premiestnite sa do hárku Pohľadávky a záväzky.

Položky “PN – Priebežná položka – príjem” a “VN – Priebežná položka – výdaj” nevymazávajte. Slúžia na výpočet priebežných položiek vo vzorcoch v hárku Príjmy a výdavky.


5. Prehľad Majetku a Záväzkov

Tento hárok čerpá všetky údaje z hlavných hárkov (Príjmy a výdavky, Pohľadávky a záväzky, Zásoby a majetok) a všetky hodnoty v ňom uvedené sa počítajú automaticky. Bude vám slúžiť ako prehľad o vašom majetku a záväzkov.

Aby ste mali ešte väčší prehľad o tom, z čoho sa váš majetok skladá, bude rozdelený nasledovne:

 • Dlhodobý majetok
 • Krátkodobý majetok
 • Zásoby
 • Pohľadávky
 • Finančný majetok
  • Pokladňa
  • Banka 1
  • Banka 2

Z prehľadu vyčítate hodnoty, ktoré boli na začiatku obdobia, ako sa počas sledovaného obdobia zvýšili alebo znížili a hodnoty, ktoré boli na konci obdobia. Toto sa bude sledovať nielen pre majetok, ale aj pre záväzky.


6. Prehľad Príjmov a Výdavkov

Tento hárok čerpá údaje z hlavného hárku Príjmy a výdavky, ktoré sa načítavajú automaticky.

Sú tu uvedené celkové príjmy a výdavky v členení na daňové a nedaňové, ako i výsledok hospodárenia vypočítaný ako rozdiel medzi daňovými príjmami a daňovými výdavkami.

Tabuľka „Druh príjmov alebo výdavkov“ sa obnovuje automaticky po zavretí excel formulára. Preto ak ste urobili nejaké zmeny vo formulári, napr. vyplnili ste niekoľko riadkov v hárku Príjmy a výdavky, uložte formulár a zavrite ho. Po opätovnom otvorení sa tabuľka „Druh príjmov alebo výdavkov“ už načíta s novými údajmi.

Táto tabuľka vám detailne popíše, odkiaľ boli všetky vaše príjmy, či už daňové alebo nedaňové, ako aj všetky vaše výdavky, tiež v členení na daňové a nedaňové.


7. Výpočet Základu dane z prenájmu

Tento hárok čerpá údaje z hlavného hárku Príjmy a výdavky, ktoré sa načítavajú automaticky. Slúži na výpočet Zdaniteľných príjmov z prenájmu, upravených daňových výdavkov a základu dane z prenájmu.

Zdaniteľné príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 sa zapíšu v daňovom priznaní typu B v VI. Oddiele, Tabuľke č. 1, Riadok č. 11 a 13, Stĺpec 1.

Upravené daňové výdavky z prenájmu podľa § 6 ods. 3 sa zapíšu v daňovom priznaní typu B v VI. Oddiele, Tabuľke č. 1, Riadok č. 11 a 13, Stĺpec 2.UPOZORNENIE: Všetky Excel formuláre sú testované len vo Windows prostredí. Funkcionalitu používateľom Excel v MacOS nevieme zaručiť.