Daň z nehnuteľností na rok 2022


Ak ste v priebehu roku 2021 kúpili byt a k 1. januáru 2022 ste už boli zapísaný v katastri nehnuteľností, alebo ste predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2022 ste už neboli zapísaný v katastri nehnuteľností, alebo nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré mali vplyv na vyrubenie dane, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane, ako aj o možnosti podať daňové priznanie elektronicky. Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:
   – daň z pozemkov,
   – daň zo stavieb (napr. dom, chata, garáž, drobná stavba…),
   – daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (napr. garážové státie v suteréne).

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností zaplatená napríklad v januári 2022 je daň z nehnuteľností za rok 2022 nie za uplynulý rok. Ak by ste predali byt napríklad v júni 2022, na vrátenie alikvotnej časti od júla do decembra 2022 z už zaplatenej dane nemáte nárok, keďže sa v tomto prípade na zmeny, ktoré nastali počas roka, neprihliada.

Kto musí podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

Ak kataster nehnuteľností povolil vklad do a vrátane 1. januára 2022, daňové priznanie podávajú vlastníci na rok 2022 najneskôr do 31. januára. Ak bol vklad povolený po uvedenom dátume, daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva až v roku 2023. Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

Príklad: Prenajímateľ kúpil byt v decembri 2021, ale vklad bol povolený:
a) 2. 1. 2022 (alebo neskôr)
b) 1. 1. 2022 alebo ešte v decembri 2021.


a) Daňové priznanie v tomto prípade stačí podať do 31. januára 2023, pričom rozhodnutie na zaplatenie dane za rok 2022 bude zaslané ešte predchádzajúcemu majiteľovi.

b) Daňové priznanie musí podať najneskôr do 31. januára 2022 a daň za rok 2022 už platí prenajímateľ ako nový vlastník.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním. V tomto prípade by priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Ak daňovníci nadobudli nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Príklad: Prenajímateľ zdedil byt a v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 20. 10. 2021. Do kedy musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť. V praxi to znamená, že na podanie daňového priznania v tomto prípade máte 30 dní od 1. 11. 2021.

Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností na aktuálny rok

Daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, prípadne čiastkového priznania uvádza informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží a podobne. Sadzbu dane z nehnuteľností určuje každoročne všeobecným záväzným nariadením obec alebo mesto. Výpočet dane z nehnuteľnosti potom predstavuje súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru (pri dani z bytov a nebytových priestorov) a sadzby dane. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočítava balkón alebo lodžia. Naopak pivnica sa do podlahovej plochy bytu započítava. V niektorých prípadoch môže určiť správca dane rôzne pásma sadzby dane podľa atraktivity lokality.

Typy daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Priznanie: označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.

Čiastkové priznanie:  vypĺňa daňovník, ak už v predchádzajúcom období priznanie podal, ale vznikla mu nová daňová povinnosť (napr. nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo jeho vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo).

Dodatočné priznanie:  podáva daňovník v prípade, ak v priznaní neuviedol správne údaje.

Opravné priznanie: označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu alebo ho zaslať poštou.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní. Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov.

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky do konca mája.  Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Tlačivo je určené pre viac druhov daní. Daňovník vyplní len úvod a konkrétny oddiel.

I. Oddiel – údaje o daňovníkovi (napríklad meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa, …). Tu daňovník vyznačí, či je fyzickou alebo právnickou osobou.

II. Oddiel – daň z pozemkov (údaje o daňovníkovi, informácie o pozemku – napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku, druh pozemku, právny vzťah k pozemku, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti atď.).

III. Oddiel – daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel, stavba slúžiaca na viaceré účely (údaje o daňovníkovi, informácie o stavbe – napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera zastavanej plochy stavby, druh stavby, právny vzťah k stavbe, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti).

IV. Oddiel – daň z bytov a z nebytových priestorov v bytových domoch (údaje o daňovníkovi, informácie o byte alebo nebytovom priestore – napr. katastrálne územie, číslo parcely, výmera podlahovej plochy bytu, právny vzťah k bytu, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti).

Príloha na zníženie alebo oslobodenie od dane (vyznačiť znakom x, ak si uplatňujete zníženie alebo oslobodenie od dane).

Prílohy k daňovému priznaniu

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností – príklad z praxe

Manželia si kúpili spoločne byt, ktorý bol zavkladovaný v katastri ako BSM. Kúpnu zmluvu podpísali 1. 3. 2021 a vklad do katastra bol povolený dňa 27. 3. 2021. V decembri 2021 sa rozhodli tento byt predať, a preto dňa 20. 12. 2021 podpísali so záujemcom o byt kúpno-predajnú zmluvu. Vklad do katastra bol povolený dňa 25. 1. 2022.

Za rok 2021 bola daň za byt vyrubená ešte predošlému vlastníkovi, ktorý ho vlastnil k 1. 1. 2021. Ten zaplatil daň za celý kalendárny rok 2021. Manželia prenajímatelia v decembri 2021 tento byt predali, ale keďže vklad bol povolený až 25. 1. 2022 a k 1. 1. 2022 ešte stále figurovali v katastri nehnuteľností ako vlastníci, budú musieť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2022 za rok 2022. V ďalšom roku do 31. 1. 2023 budú musieť podať daňové priznanie za rok 2023, lebo na základe povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo dňa 25. 1. 2022 im zaniklo vlastnícke právo k bytu z dôvodu predaja.

Obidve priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2022 a 2023 bude podávať manžel – prenajímateľ. Predpokladáme, že táto nehnuteľnosť bola ich prvá nehnuteľnosť v danom meste. K bytu neprislúcha žiaden iný nebytový priestor ako napr. garážové státie v bytovom dome a ani žiaden iný pozemok, ktorý sa nachádza mimo zastavanej plochy bytového domu. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 61,2 m2 (výmera všetkých miestností bytu plus výmera príslušenstva, napr. pivnica).

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2022 musia manželia vyplniť z dôvodu kúpy bytu na základe vkladu do katastra zo dňa 27. 3. 2021. Prílohou k daňovému priznaniu bude kópia rozhodnutia z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Z dôvodu predaja tohto bytu na základe vkladu do katastra zo dňa 25. 1. 2022 daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2023. Prílohou k daňovému priznaniu bude kópia rozhodnutia z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *