Zákony, ktoré sa oplatí dodržiavať


   Zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu


   Zákon č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník


   Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


   Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty


   Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve


   Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


   Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


   Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)


   Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Právna domnienka „Neznalosť zákona neospravedlňuje“ (lat. ignorantia iuris non excusat) je vyjadrená v ustanovení § 15 zákona č. 400/2015 Z. z. (o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nasledovne: 


„O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka.“


Z právneho hľadiska ide o zásadu (pôvodne recipovanú z rímskeho práva), ktorá znamená, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje a nevyviňuje z právnej zodpovednosti za jeho porušenie.  Ide teda o právnu fikciu, že každý je oboznámený s platnými a účinnými právnymi predpismi a tým si je vedomý svojich práv a povinností.