1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj elektronických publikácií s názvom „Dane a prenájom v praxi 2021“, „Viac ako 100 tajných tipov od skúsených prenajímateľov“, “ZLÝ NÁJOMNÍK” nočná mora každého PRENAJÍMATEĽA (ďalej len „e-knihy“), elektronického formulára – pomôcka prenajímateľa č. 1 s názvom „Daňová evidencia v Exceli“ (ďalej len „pomôcka č. 1″), elektronického formulára – pomôcka prenajímateľa č. 2 s názvom „Evidencia majetku v Exceli” (ďalej len „pomôcka č. 2″), výhodného balíka „Prenajímateľ 1“ (ďalej len „výhodný balík 1“), ktorý obsahuje e-knihu „Dane a prenájom v praxi 2021“, pomôcku č. 1 a pomôcku č. 2, výhodného balíka „Prenajímateľ 2“ (ďalej len „výhodný balík 2“), ktorý obsahuje e-knihy “ZLÝ NÁJOMNÍK” nočná mora každého PRENAJÍMATEĽA, „Dane a prenájom v praxi 2021“, „Viac ako 100 tajných tipov od skúsených prenajímateľov“, na internetovej stránke www.prenajimatelia.sk (ďalej len „stránka“). Pomôcka č. 1 a č. 2 sú kompatibilné s MS Excel verzia 2010 a vyššie. Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná. Všetky Excel formuláre (pomôcka č. 1 a pomôcka č. 2) sú testované len vo Windows prostredí. Funkcionalitu používateľom Excel v MacOS nevieme zaručiť.

1.2. Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok predávajúceho naplnila podmienky uvedené v čl. 3 týchto VOP.

1.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín.

1.4. Na dodanie zakúpených e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 a výhodného balíka 2 musí kupujúci vlastniť funkčnú e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodanie vzoru alebo omeškanie dodávky z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy alebo nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho. Ak o to kupujúci požiada, prevádzkovateľ mu zakúpený vzor opakovane zašle na rovnakú alebo inú e-mailovú adresu.

2. Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho

2.1. Predávajúcim je živnostník Ján Juríček, Bytovky 481/6, 018 64  Košeca, IČO: 53 125 975, DIČ: 1041762964, IČ DPH neplatca, bankové spojenie Fio banka, a.s., číslo účtu: SK87 8330 0000 0026 0182 5162 (ďalej len „predávajúci“). Predávajúci nie je platiteľom DPH.

2.2. Kontaktné údaje predávajúceho sú e-mail prenajimatelia@prenajimatelia.sk.

3. Objednávka a uzavretie zmluvy

3.1. Kupujúci navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom webovej stránky predávajúceho.

3.2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky kupujúceho je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

3.3. Predávajúci bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky odošle na emailovú adresu kupujúceho potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednaných e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2.

3.4. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky kupujúceho dochádza k uzavretiu zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, keďže ide o e-knihy v pdf forme (pdf súbor), pomôcky č. 1 v xlsx forme (elektronický formulár – excel súbor) alebo pomôcky č. 2 v xlsx forme (elektronický formulár – excel súbor).

3.5. Kupujúci pri uskutočnení objednávky berie na vedomie, že na účely objednávky e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2 sa jeho e-mailová adresa nepovažuje za osobný údaj, ale za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“). E-mailová adresa kupujúceho je v takomto prípade nevyhnutným technickým opatrením umožňujúcim uskutočnenie objednávky.

3.6. Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2 vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

4. Produkty

4.1. Produktom predávajúceho sú elektronické publikácie s názvom „Dane a prenájom v praxi 2021“, „Viac ako 100 tajných tipov od skúsených prenajímateľov“, “ZLÝ NÁJOMNÍK” nočná mora každého PRENAJÍMATEĽA (ďalej len „e-knihy“), pomôcka prenajímateľa č. 1 s názvom „Daňová evidencia v Exceli“ (ďalej len „pomôcka č. 1″), ktorá slúži na vedenie daňovej evidencie v zmysle §6 ods.11 Zákona 595/2003 Z.z. pre účtovníkov, ktorí spracuvávajú účtovnú agendu formou daňovej evidencie pre svojich klientov – neplatcov DPH. Pomôcka prenajímateľa č. 2 s názvom „Evidencia majetku v Exceli” (ďalej len „pomôcka č. 2″), ktorá slúži na zaradenie majetku prenajímateľa do obchodného majetku, odpisovanie tohto majetku a vyradenie obchodného majetku z užívania. Výhodný balík „Prenajímateľ 1“, ktorý obsahuje e-knihu „Dane a prenájom v praxi 2021“, pomôcku č. 1 a pomôcku č. 2. Výhodný balík „Prenajímateľ 2“, ktorý obsahuje e-knihy “ZLÝ NÁJOMNÍK” nočná mora každého PRENAJÍMATEĽA, „Dane a prenájom v praxi 2021“, „Viac ako 100 tajných tipov od skúsených prenajímateľov“. Všetky produkty sú na internetovej stránke www.prenajimatelia.sk.

5. Cena e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 a výhodného balíka 2

5.1. Cena e-knihy „Dane a prenájom v praxi 2021“ je 69,99 EUR (v zľave 49,99 EUR), cena e-knihy „Viac ako 100 tajných tipov od skúsených prenajímateľov“ je 9,99 EUR, cena e-knihy “ZLÝ NÁJOMNÍK” nočná mora každého PRENAJÍMATEĽA je 49,99 EUR (v zľave 39,99 EUR), cena pomôcky č. 1 „Daňová evidencia v Exceli“ je 19,99 EUR (v zľave 14,99 EUR) za formulár pre daňovú evidenciu, cena pomôcky č. 2 „Daňová evidencia v Exceli“ je 14,99 EUR (v zľave 9,99 EUR), cena výhodného balíka „Prenajímateľ 1“ je 59,99 EUR, cena výhodného balíka „Prenajímateľ 2“ je 79,99 EUR a takto sú uvedené na stránke predávajúceho. Predajca nie je platcom DPH. Na webovom rozhraní sú vždy uvedené i aktuálne platné ceny e-kníh, pomôcky č. 1,  pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 a výhodného balíka 2. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Pokiaľ  je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené i za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k e-knihám, pomôcke č. 1,  pomôcke č. 2, výhodnému balíku 1 a výhodnému balíku 2 až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za ne.

5.3. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky s potvrdením o prijatí platby kupujúceho. Na písomné vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou v listinnej podobe.

6. Platobné a dodacie podmienky

6.1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za objednané e-knihy, pomôcku č. 1, pomôcku č. 2, za výhodný balík 1 alebo výhodný balík 2 platbou prevodom na účet alebo prostredníctvom platobného systému na stránke predávajúceho.

6.2. Platobný systém je napojený na platobné brány spoločnosti Besteron, ktoré poskytujú zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a on-line bankových prevodov. Čísla platobných a kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Besteron. Možnosti online bankových prevodov podporované platobnou bránou Besteron sú pre banky: Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VÚB banka, Poštová banka, VIAMO.

6.3. Možnosti platieb cez platobné brány Besteron On-line platobnou kartou: VISA, MasterCard, Maestro.

6.4. Nárok na dodanie produktu vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny v celom rozsahu.

6.5. Prevzatie e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2 kupujúcim je možné až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2 sa rozumie stiahnutie e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2 prostredníctvom údajov v e-mailovej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.

6.6. Predávajúci po obdržaní úhrady kúpnej ceny za e-knihy, pomôcku č. 1, pomôcku č. 2, výhodný balík 1 alebo výhodný balík 2 zo strany kupujúceho odošle do 24 hodín e-knihy, pomôcku č. 1, pomôcku č. 2, výhodný balík 1 alebo výhodný balík 2 na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke.

7. Náklady na dodanie e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 a výhodného balíka 2

7.1. Cena e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2 je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné, vzhľadom na to, že ide o elektronickú publikáciu alebo elektronický formulár.

8. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

8.1. Kupujúci má právo objednávku stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek až do momentu zaslania elektronickej publikácie alebo elektronického formuláru predávajúcim.

8.2. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy o kúpe elektronickej publikácie alebo elektronického formuláru v zmysle § 7 ods. 6  písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, a zároveň kupujúci objednaním elektronického formulára vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9. Záruka, zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

9.1. Záručná doba na e-knihy, pomôcku č. 1,  pomôcku č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2 je 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje odoslanie a doručenie e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2 kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2 zo strany kupujúceho.

9.2. Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak je to reálne možné a ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2.

9.5. Kupujúci je povinný zaslať reklamáciu predávajúcemu písomne na adresu uvedenú v čl. 2 ods. 2.1. týchto VOP alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy prenajimatelia@prenajimatelia.sk. Inzerent je povinný v reklamácii uviesť presný a konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

9.6. Predávajúci je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

9.7. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Potvrdenie o prijatí reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu ihneď po riadnom uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, predávajúci je povinný toto potvrdenie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

9.8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie nemôže trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúceho.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje (údaje umožňujúce identifikovať kupujúceho) sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

10.2. Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných údajov podľa GDPR.

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

11.2. Žiadosť je možné zaslať písomne na adresu Ján Juríček, Bytovky 481/6, 018 64  Košeca. Kupujúci je povinný bližšie uviesť dôvody jeho žiadosti.

11.3. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

11.4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so sprostredkovateľom je:

pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu vo výške 20,- EUR. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, avšak príslušný subjekt na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie konania vo veci alternatívneho riešenia sporu, ale len maximálne do výšky 5,- EUR vrátane DPH. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

12.  Autorské právo

12.1. E-knihy, pomôcka č. 1,  pomôcka č. 2, výhodný balík 1 a výhodný balík 2, ktoré sú predmetom predaja na stránke predávajúceho je výhradným duševným vlastníctvom autora Jána Juríčka v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

12.2. Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva dielo autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely kupujúceho ako spotrebiteľa. Kupujúci je oprávnený používať e-knihy, pomôcku č. 1, pomôcku č. 2, výhodný balík 1 alebo výhodný balík 2 výhradne na vlastné osobné účely.

12.3. Akékoľvek šírenie, rozmnožovanie, alebo poskytovanie e-kníh, pomôcky č. 1, pomôcky č. 2, výhodného balíka 1 alebo výhodného balíka 2 ďalším tretím osobám bez súhlasu autora je trestné a v rozpore so zákonom.

12.4. Používateľ je oprávnený sprístupnený obsah meniť, prispôsobovať alebo rozširovať v zmysle osobných požiadaviek. Používateľ nie je oprávnený zverejňovať, sprístupňovať alebo šíriť sprístupnený obsah tretím osobám, a to odplatne aj bezodplatne.

12.5. Akékoľvek iné použitie obsahu portálu bez súhlasu prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a / alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

13.  Záverečné ustanovenia

13.1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode a o zmene a doplnení, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

13.4. Neplatnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné.

13.5. Akékoľvek svoje práva a nároky si môže kupujúci voči predávajúcemu a predávajúci voči kupujúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešeného sporu.

13.6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

13.7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 22. 12. 2021