RTVS koncesionárske poplatky

Ako ušetriť na koncesionárskych poplatkoch

Máte viac bytov? Nahláste všetky odberné miesta na RTVS hneď po pridelení odberného miesta. Vyhnete sa nepríjemnostiam.

Čítal už niekto z vás „zástrčkový zákon“? Veľa ľudí asi nie a priznám sa, že donedávna ani ja nie. Donútil som sa až vtedy, keď mi RTVS vyrúbila nedoplatok za každé odberné miesto v sume niekoľko stoviek eur. Čudoval som sa, ako je to možné? Však sa platí iba za 1 odberné miesto, aj keď mám viac odberných miest elektriny. Tak prečo chcú zrazu doplatiť za všetky moje odberné miesta? Vysvetlenie som našiel v tom „zástrčkovom zákone“.

V zmysle § 3 písm. a) zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je platiteľom úhrady fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. Zákon o úhrade teda viaže povinnosť platiť úhradu na odber elektriny, pričom takýto systém zohľadňuje skutočnosť, že tam, kde dochádza k odberu elektriny, je možný aj príjem služby verejnosti poskytovanej RTVS a je štandardným systémom financovania verejnoprávnych vysielateľov aj v iných európskych štátoch. Povinnosť platiť úhradu vzniká platiteľovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom.

Podľa § 6 ods. 1 zákona o úhrade platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto. Uvedený nárok nevzniká platiteľovi automaticky priamo zo zákona, ale pre jeho vznik je nevyhnutné aj konanie platiteľa, ktoré spočíva v oznámení a preukázaní vzniku tohto nároku vyberateľovi úhrady. Následne nárok na platenie úhrady len za jedno odberné miesto vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ úhrady vznik tejto skutočnosti oznámil a preukázal vyberateľovi úhrady.

V nadväznosti na uvedené je potrebné zdôrazniť, že podľa § 9 ods. 6 písm. c) zákona o úhrade je platiteľ povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní odo dňa, keď došlo k skutočnosti, vznik nároku platiť úhradu len za jedno odberné miesto podľa § 6 ods. 1 a zároveň túto skutočnosť preukázať.

Neznalosť zákona neospravedlňuje. Táto chyba ma stála niekoľko stoviek eur, ktoré som mohol minúť užitočnejšie, napríklad na dovolenku. Chcel som vás tým varovať, aby ste sa vyvarovali tejto chyby. Vždy, keď kúpite byt alebo dom a stanete sa novým odberateľom elektriny alebo v prípade, že nejaký byt alebo dom predáte a už nebudete odoberať elektrinu na tomto odbernom mieste, nezabudnite to nahlásiť hneď na RTVS. Vyhnete sa tým plateniu poplatkov, ktoré by ste inak platiť nemuseli.

Ak ste už predsa len nenahlásili ďalšie odberné miesto a príde vám vyrúbený nedoplatok za obdobie dlhšie ako 3 roky, dám vám jeden tip. Právo na zaplatenie koncesionárskych poplatkov patrí v zmysle Občianskeho zákonníka medzi majetkové práva, a preto podlieha premlčaniu. Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe ustanovenej v Občianskom zákonníku. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo po prvý raz vykonať (napr. odo dňa splatnosti každej jednotlivej mesačnej splátky koncesionárskeho poplatku). 

Ak si písomne uplatnite námietku premlčania u RTVS, ako vyberateľa úhrady, bude RTVS oprávnená vymáhať nezaplatenú úhradu len za 3 roky spätne od doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie.

Vzor písomného uplatnenia námietky

Rozhlas a televízia Slovenska doručil výzvu na zaplatenie nedoplatku na úhrade za služby verejnosti za odberné miesto elektriny XXX, Trenčín od 01. 03. 2013 do 29. 02. 2020 v sume 389,76 €.


Od kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz, začala plynúť premlčacia doba na uplatnenie dlžnej sumy na súde v trvaní troch rokov (§ 101 Občianskeho zákonníka).


V zmysle vyššie uvedených skutočností považujem časť pohľadávky veriteľa za premlčanú. Žiadam týmto Rozhlas a televíziu Slovenska o aktualizovaný rozpis nepremlčaných neuhradených platieb za posledné tri roky a o vyčíslenie všetkých zákonných nákladov z uplatnenia pre korektné uhradenie dlhu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *